คณะกรรมการบริหารฯ และ แผนผังโครงสร้างบริหารสมาคมฯ

0
2195

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร
นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

นายวีระ แข็งกสิการ
อุปนายกคนที่ 1
นายมานิต วรรธนะสาร
อุปนายกคนที่ 2

นายปิยพงศ์ พิรุณ
กรรมการและเลขาธิการ
นายเกษม มหัทธนทวี
กรรมการและเหรัญญิก

นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและเทคนิค


นายนัยสันต์ จันทรศรี
กรรมการ
นางนฤมล หวานดี
กรรมการ
นางสาวดาวใจ วงศ์ชมภู
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ม่วงมี
กรรมการ
นายประชา กิจตรงศิริ
กรรมการ
นายเสถียร เหล่าประเสริฐ
กรรมการ
พันเอกศิลปชัย บำรุงกิจ
กรรมการ
นายภาษิต บุญสม
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ หัตถิยา
กรรมการ
นายวิรุณ ทองพิลา
กรรมการ