ประกาศ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
เรื ่อง รายชื ่อเจ้าหน้าที ่และนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย
เข้าร่วมแข่งขันรายการ “FIBA U18 Women’s Asia Cup – SEABA Qualifiers”


สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื ่อเจ้าหน้าที ่และนักกีฬา
บาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย เพื ่อเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ “FIBA U18 Women’s Asia Cup –
SEABA Qualifiers” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงยิมเนเซี ่ยม ๔,๐๐๐ ที ่นั่ง
จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย รายชื่อดังนี้

๑. นายเชษฐพงษ์ วงศ์วรเชษฐ์ ผู้จัดการทีม
๒. นางสมถวิล รัตโนภาส หัวหน้าผู้ฝึกสอน
๓. นางสาวณัฐกานต์ มานะต่อ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
๔. นายกฤต อิสริยชีวิน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
๕. นางสาวนรินทรา จันทศร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
๖. นางสาวนฤมล บ้านหมู่ เจ้าหน้าที่ทีม
๗. นางสาวเพ็ญพรรณ โยธานันท์ เจ้าหน้าที่ทีม
๘. นางสาวบุษกล การรัมย์ นักกีฬา
๙. นางสาวอภิชญา คำแก้ว นักกีฬา
๑๐. นางสาวกัญญาณัฐ มาตันบุญ นักกีฬา
๑๑. นางสาวณัฐสุดา บุญเพ็ชร นักกีฬา
๑๒. นางสาวปนัดดา ดำรงจิตร์ นักกีฬา
๑๓. นางสาวภัสธนมนท์ พัฒนาอัครนนท์ นักกีฬา
๑๔. นางสาวมณีเนตร สิทธิสำอางค์ นักกีฬา
๑๕. นางสาววิชญาพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักกีฬา
๑๖. นางสาวสุพิชชา พรสกุลชัย นักกีฬา
๑๗. นางสาวอภิญญา รัตนรังษี นักกีฬา
๑๘. นางสาวกัลยานิษฐ์ วัฒนะนนท์เกษม นักกีฬา
๑๙. นางสาวคลีตาวดี อุดหนุน นักกีฬา