ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

เรื่อง  รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกส์ ครั้งที่ ๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

*********************

                   สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ระหว่าง วันที่ ๒๓ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

บาสเกตบอล ๓x๓       

 • นางสาวกมลชนก               รัดรอดกิจ                 ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
 • นายโสภณ                       พินิจพัชรเลิศ              ผู้ฝึกสอนทีมชาย
 • นางสาวแพรวพรรณ            แซ่ลี้                        นักกายภาพบำบัด
 • นายพงศกร                      เจียมสวัสดิ์                นักกีฬา
 • นายวิชญะ                       พิทักษ์ภาวศุทธิ           นักกีฬา
 • นายอิมานุเอล                   เอเจสุ                      นักกีฬา
 • นายนิโคล่า                      ฟรังโก้                     นักกีฬา
 • นางสาวพรรณวษา              บุญจันทร์                  นักกีฬา
 • นางสาวสร้อยฟ้า                เพ็ชรนิล                   นักกีฬา
 • นางสาวพิชญาภา              เผือกรักษา                นักกีฬา
 • นางสาวปาริดา                 น่วมคง                    นักกีฬา

บาสเกตบอลทั่วไปประเภททีมชาย

 • นายปิยพงศ์                     พิรุณ                       ผู้จัดการทีม
 • Mr. Eduard                     Torres Girbau           ผู้ฝึกสอน
 • นายกัณวัฒน์                     เลิศเลาห์กุล               ผู้ฝึกสอน
 • นายเชษฐพงษ์                   วงศ์วรเชษฐ์               แพทย์ประจำทีม
 • นางสาวสิยาวารินทร์ เพชรวรรณ                นักกายภาพบำบัด
 • นางสาวพัชรินทร์                รวยทรัพย์                 เจ้าหน้าที่ประจำทีม
 • นายเฟรเดอริค ลีโจนส์         ลิช                         นักกีฬา
 • นายมอเลส                       มอร์แกน                   นักกีฬา
 • นายชนาธิป                      จักรวาฬ                   นักกีฬา
 • นายณัฐกานต์                 เมืองบุญ                   นักกีฬา
 • นายณกรณ์                   ใจสนุก                     นักกีฬา
 • นายปฏิภาณ                กล้าหาญ                   นักกีฬา
 • นายจากองมี                 มอร์แกน                   นักกีฬา
 • นายอนัสวีย์                  แกล้วณรงค์                นักกีฬา
 • นายมนัสวี                    บุตรด้วง                   นักกีฬา
 • นายไทเลอร์                  แล้มบ์                      นักกีฬา
 • นายจิตรภณ                 โตเวโรจน์                 นักกีฬา
 • นายนราธิป                  บุญเสริม                   นักกีฬา

บาสเกตบอลทั่วไปประเภททีมหญิง

 • นายนิพนธ์                    ชวลิตมณเฑียร           ผู้จัดการทีม
 • นางสาวกมลชนก             รัดรอดกิจ                 ผู้ฝึกสอน        
 • Mr. Federico Pangan      Samson                            ผู้ฝึกสอน
 • นางสาวนฤมล                 บ้านหมู่                   ผู้ฝึกสอน
 • นางสาวเพ็ญพรรณ โยธานันท์                 ผู้ฝึกสอน
 • นางสาวณภัทร               เครือทิวา                  นักกายภาพบำบัด
 • นางสาวอัมพวา               ท้วมอ้น                    นักกีฬา
 • นางสาวกนกวรรณ           ประจวบสุข                นักกีฬา
 • นางสาวธันย์ชนก             ลำดับพังค์                 นักกีฬา
 • นางสาวจิราวรรณ์           รุ่งเรือง                     นักกีฬา
 • นางสาวพิมพ์โชษิตา        ทรัพย์เย็น                 นักกีฬา
 • นางสาววรินธร             สุ่มมาตย์                  นักกีฬา
 • นางสาวศศิพร               วงศ์ตาผา                  นักกีฬา
 • นางสาวรัตติยากรณ์        อุดมสุข                    นักกีฬา
 • นางสาวฬาเรียน์   ขวัญ   เทต                        นักกีฬา
 •  นางสาวโชษิตา             สาคเรศ                    นักกีฬา
 • นางสาวลักษมี              เหวชัยภูมิ                 นักกีฬา
 • นางสาววนัสนันท์ สายสมาน                 นักกีฬา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน