กติกาบาสเกตบอล2022 ฉบับนี้ได้แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของสหพันธ์
บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA) ซึ่งเป็นกติกาที่คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ให้การรับรองเมื่อวันที่25
มีนาคม 2565เมืองเมียส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และให้ทั่วโลกใช้กติกานี้ ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2565

ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลมีการจัดการแข่งขันหลากหลาย เกมการแข่งขันสนุก เร้าใจ และ
เป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอมา ดังนั้นกติกาบาสเกตบอล2022 ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อเผยแพร่
ให้กับผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้เล่น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน สามารถนำไปศึกษา
และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาประเทศให้มีศักยภาพสูงต่อไป

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านทีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทย คุณนิพนธ์ เชาวลิตมณเฑียร(นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทย) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยให้กติกาบาสเกตบอล 2022 ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น