ประกาศ  สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสิน ระดับ 2 ของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

*************************

          ตามที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย       ได้เปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 2 (B-License) ระหว่างวันที่          ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี คณะวิทยากรได้ให้การอบรม และประเมินผล ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสิน ระดับ 2 (B-License) จำนวน ๔๖ คน ดังนี้  

1.   Mr. Harvy Arapoc Intanto
2.   ดร. สมภพ ห่วงทอง
3.   นาย กวีวุธ จุฬาสัมฤทธิ์
4.   นาย กุลวุฒิ แสนศักดิ์
5.   นาย กุศล ช่วงบุญศรี
6.   นาย เขมรัฐ อ่อนละออ 
7.   นาย จตุรงค์ กาญจนินทุ
8.   นาย จตุรพัฒษ์  รัตนาไชยวรรณ
9.   นาย จิรพัฒน์ โอภาสพาณิชยกุล
10. นาย ชนินทร์  คำแก้ว
11. นาย ชินพงศ์ สงเคราะห์
12. นาย ชูพันธ์ บริบูรณ์
13. นาย ไชยวัฒน์ แพพิพัฒน์
14. นาย ไชยวัฒน์ ลิ้มทุติเนตร
15. นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีไพบูลย์สกุล
16. นาย ณัชธัญ มุ่งหมาย
17. นาย ณัฐพงษ์  อัครวุฒิพงษ์กุล
18. นาย ณัฐรัชต์ ทรายแก้ว
19. นาย ณัฐวุฒิ ลี้สุวัฒนกุล
20. นาย ธนพล นุ่นสังข์
21. นาย ธีระวุฒ พุทธโค
22. นาย นพพล สิริสุระกานนท์
23. นาย นรินทร์ อิสระเสนีย์
24. นาย บำรุงศักดิ์ มณีนิล 
25. นาย บุญเขียน แท่นนอก
26. นาย ปริญญา จิตต์ปราณีต
27. นาย พงษ์พิภัทร คำดี
28. นาย พร้อมพันธ์ มุ่งพันธ์กลาง
29. นาย พิสิทธิ์ศักดิ์ ฟักทอง
30. นาย ไพบูลย์ อุดมบุษรา
31. นาย ภัทรพงษ์ ดรศรีจันทร์
32. นาย ภาณุเจต โพธิสาร
33. นาย ภานุวัฒน์ ธีระการณ์
34. นาย ยุทธนา นาคประดิษฐ
35. นาย วิชา ศิริสุวรรณ์
36. นาย วิรุฒ เหลืองเพชรงาม 
37. นาย ศาสตรา สุภาสัย
38. นาย สกฤษฎ์ชัย  ศรศรียศท์
39. นาย สมเกียรติ เมธาชยานันท์
40. นาย สมพงษ์ โควบุตร
41. นาย สมภพ ประดิษฐสาร
42. นาย สายัณห์  ผากาเกตุ
43. นาย สุภกิตติ ทองทิพย์
44. นาย สุรชัย พรมปากดี
45. นาย อนุชาติ จันต๊ะคาด
46. นาย อิทธิพล พงศ์ทิพย์สุคนธ์

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน